Formulár na odstúpenie od zmluvy

Internetového obchodu www.dentalharmony.sk

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Komu: Dental harmony s.r.o., Štefana Moyzesa 2716/30, Sereď 926 01, Slovenská republika

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* :

– Dátum objednania/dátum prijatia*:

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

V prípade ak si želáte zaslať peniaze na bankový účet uveďte jeho číslo:

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) 

– Dátum:

* Nehodiace sa prečiarknite.